O NAS

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie zostało powołane 21 lutego 2007 roku (KRS 0000274190). Jego członkami są ludzie w różnym wieku, różnych zawodów, wyznań i poglądów politycznych, połączeni wspólną pasją. Za swoisty fenomen można uznać fakt, iż wspomniane różnice nie stanowią przeszkody w owocnej współpracy.

Łączy nas bowiem jeden cel: odkrywanie na nowo i popularyzacja regionalnej historii.

Pragniemy poznawać ją, ocalać od zapomnienia chroniąc przed zniszczeniem materialne świadectwa, by następnie przekazać je przyszłym pokoleniom.

Nasze przekonania

Działamy w przekonaniu, iż tylko człowiek świadomy swoich korzeni oraz bogactwa dziejów Małej i Wielkiej Ojczyzny uczy się dostrzegać wartość własnego istnienia, pracy, pozytywnej postawy człowieka i obywatela.

Zyskuje tym samym szansę stania się świadomym i odpowiedzialnym kontynuatorem dzieła przodków, lub poprzedników na „tej ziemi”.

Trudne początki

Początki Stowarzyszenia nie były łatwe, jednak determinacja i upór garstki członków założycieli przebiły mur biurokracji.

Trzeba było zapoznać się z aktami prawnymi, przebrnąć przez meandry procedur i przepisów, pukać do wielu drzwi, aby wreszcie „pełną parą” podjąć określoną statutem działalność.

Udane współprace

Pierwsza dekada Stowarzyszenia zaowocowała nawiązaniem współpracy z wieloma archeologami z placówek muzealnych i uczelni.

Współdziałamy z prywatnymi firmami archeologicznymi, nadleśnictwami, właścicielami i zarządcami gruntów, jak również innymi stowarzyszeniami i fundacjami realizującymi podobne cele. Cenimy sobie kontakty z organizacjami społecznymi i placówkami oświatowymi.

Osiągnięcia

W dotychczasowej działalności możemy pochwalić się udziałem w licznych badaniach archeologicznych, w rejonie Olsztyna, Stawigudy, Olsztynka, Mikołajek, Reszla, Rypina, Lidzbarka Warmińskiego, Biskupca, Barczewka, Dobrego Miasta, Grążaw, Sadłowa, Perkowa, Weklic i innych.

Udało nam się odkryć kilka nieznanych dotąd stanowisk archeologicznych, przykładem może być cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Perkowie. Z terenów na których prowadzimy legalne poszukiwania, przekazaliśmy do placówek muzealnych kilkaset przedmiotów zabytkowych o niewątpliwej wartości historycznej. Wzięliśmy udział w porządkowaniu cmentarzy w: Tracku, Labuszewie, Toruniu, Słońsku, Rypinie. Ponadto braliśmy czynny udział w kwestach na rzecz ratowania starych olsztyńskich cmentarzy.

Wystawy

Organizujemy liczne wystawy plenerowe eksponatów historycznych znajdujących się w posiadaniu osób prywatnych. Dotychczas odbyły się one w Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie, Olsztynku, Sierpcu, Gójsku.

Od 2011 roku dzięki uprzejmości władz miasta Lidzbarka Warmińskiego prowadzimy Warmińsko-Mazurską Izbę Historii w Lidzbarku warmińskim przy ul. Ratuszowej 5, gdzie prezentujemy stałą ekspozycję naszych zbiorów, oraz organizujemy lekcje żywej historii dla młodzieży szkolnej. Nasza Izba jest otwarta dla zwiedzających w okresie wakacyjnym w każdą sobotę w godzinach 11-17 i niedzielę w godzinach 10-16. Zbiory pokazują różne okresy historyczne i wydarzenia związane z Warmią i Mazurami.